Win-win!

29.05.2019

Nu när Regeringen fått ett tillkännagivande av Riksdagen om att utreda tolktjänsten är dörren öppen för ett utredningsdirektiv som vitaliserar tolktjänsten för många år framöver. Rätt hanterat kan politiker, tjänstemän och tolkanvändare bli vinnare.

Resultatet av statens aktiviteter i frågan om tolktjänsten har minst sagt varit klent och handlingskraften påfallande svag. Det beror dels på att frågan är politiskt ointressant och dels på att Socialdepartementet saknar kompetens i frågan, vilket leder till att diskussionen om tolktjänsten förs på felaktig grund. Det är en dödlig cocktail.

Risken är överhängande att vi letar svar på fel frågor och därmed backar oss in i framtiden. En tolktjänst som ska möta behov nu och i framtiden behöver vila på en helt nya frågor.

Sedan landstingen fick i uppdrag att tillhandahålla tolktjänst för teckenspråkiga döva, dövblinda och hörselskadade personer i mitten av 90-talet har samhället genomgått stora förändringar. Megatrender som globalisering och digitalisering har i grunden förändrat förutsättningarna för att bedriva en tolktjänst som svarar mot nya och gamla behov. Trots att samhället förändrats, målgruppens sammansättning och behov inte är detsamma som tidigare, har tolktjänstens utbud huvudsakligen varit oförändrat. Insikten om nödvändigheten av att reformera tolktjänsten har successivt ökat bland samtliga involverade parter och staten har i ett flertal utredningar utan framgång försökt reformera tolktjänsten. Landstingen, likväl som resten av det offentliga, står inför stora utmaningar som kräver att vi behöver omvärdera och ompröva de sätt på vilket vi länge har arbetat och tänkt om vårt uppdrag.

Frågor som behöver besvaras - men hittills inte ställts - är hur tolktjänsten genom en mer ändamålsenlig styrning och förändrat vårdutbud kan bli effektivare, prioriteringar förutsägbara, samtidigt som verksamheterna håller hög kvalitet sett såväl ur professionernas perspektiv som ur ett tolkanvändarperspektiv.

Digitaliseringen har de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Diskussioner pågår i det offentliga samtalet om fördelar och risker med omfattande digitalisering, När samhället tar stora språng är det nästan alltid förenat med ett teknikskifte. Så var det för sjukvården under 90-talet när man kraftigt minskade antalet vårdplatser och antalet akutsjukhus. Genom exempelvis ny teknik och skonsammare operationsmetoder som gav kortare vårdtider kunde vården göra mer med väsentligt mindre resurser. Digitaliseringen av tolktjänsten återstår att genomföra.

Ett mål med digitaliseringen av tolktjänsten bör vara att bredda tjänsteutbudet. En framtida tolktjänst behöver i större utsträckning än idag tillhandahålla ett bredare tjänsteutbud och överlåta till tolkanvändarna att i större utsträckning för varje enskilt tillfälle själva välja vilken tjänst de vill nyttja. Tolktjänsten ges därmed en delvis ny roll, från att skapa värde genom produktion av tolkning till att underlätta tolkanvändarens värdeskapande genom att erbjuda så bra förutsättningar och tjänster som möjligt för tolkanvändaren i samverkan att skapa värde.

Det här utmanar den logik som tidigare präglat tolktjänsten och därmed också tolktjänstens styrning. En förändrad tolktjänst kräver en ny logik och nya arbetssätt.

Det är min övertygelse att det är fullt möjligt att på några års sikt förändra förutsättningarna för tolktjänsten på ett sätt som ger oss helt nya möjligheter att möta tolkanvändarnas nya, nygamla och ständigt skiftande behov. Vi behöver förändra ledning, styrning och ledarskap, uppdrag och avtal, organisation och ansvarsfördelning så att vi inte bara klarar av de utmaningar vi står inför, utan också kan höja kvaliteten i våra tjänster. En viktig del i att skapa förutsättningar för medarbetarna är att tillsammans i ledningsgrupper, representanter för tolkanvändarna och med medarbetarna definiera en långsiktig ambition, ett önskat läge. Om Socialdepartementet skulle börja intressera sig för att skapa sådana förutsättningar för det vore mycket redan vunnet.

Win-win!